Monthly Archives: February 2017


ישיבת מיר

ישיבת מיר הרב יוסף ד. עפשטיין – ה מ ש ך – הדרך לווילנא לא קלה הייתה. עם זרמי פליטי החרב מחלק הכיבוש הגרמני משובשות היו הדרכים, ובמסילות הברזל נהרו פליטים חוזרי המלחמה של הצבא הפולני שגם בתבוסתם לא שכחו מלהראות את אנטישמיותם. התנועה הופרעה תכופות ונאלצו להתגורר ארוכות על רצפות בתי התחנות. בתוך הקרונות הייתה צפיפות נוראה. ובלב מלא פחד התקרבו לווילנא. בחצי אוקטובר כבר הייתה כל […]